ΠΥΣΔΕ Ν. Πρέβεζας: Κενά και Πλεονάσματα ανά περιοχή και σχολείο μετά τις μεταθέσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη , Περιοχή Νοσοκομείου, 48100 Πρέβεζα
Ιστοσελίδα:http://dide.pre.sch.gr
E-mail: mail@dide.pre.sch
Τμήμα: Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Πληροφορίες: Αμούτσα Αναστασία
Τηλ.: 2682027861 – 2682024135
Fax: 2682089792

Πρέβεζα 23-5-2011

Αρ. Πρωτ. 2826

ΠΡΟΣ: Τα σχολεία του Νομού

ΘΕΜΑ: «Υπολογισμός Κενών και Πλεονασμάτων ανά περιοχή και σχολείο μετά τις μεταθέσεις»

            Σας αποστέλλουμε τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων που καταρτίστηκαν  με την αριθμ. 8/19-5-2011 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  Ν. Πρέβεζας ανά περιοχή, σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα για το σχολικό έτος 2011-2012 με βάση την πρώτη ανάθεση μαθημάτων  (σχετ. 119052/Γ2/17-9-2008, 118842/Γ2/17-9-2009, 3508/Δ2/14-1-2010 εγκύκλιοι του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ.) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3848/2010.

            Επισημαίνουμε ότι τα οργανικά κενά και οι υπεραριθμίες-πλεονάσματα υπολογίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων και τα λειτουργούντα τμήματα κατά το τρέχον σχολικό έτος.

            Αν ο αριθμός των τμημάτων διαφοροποιηθεί με την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα διαφοροποιηθούν τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα.

            Πριν από τις τοποθετήσεις οποιασδήποτε κατηγορίας θα προηγηθεί η ρύθμιση υπεραριθμιών σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α/8-5-1996) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94 α/22-5-1997) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 269/2000 (ΦΕΚ 221Α/13-10-2000).

Α. Κρίση υπεραρίθμων

  1. Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, έως και την Παρασκευή 27/5/2011, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
  2. Στις περιπτώσεις συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται (Π.Δ. 50/96 άρθρο 14 παρ. 1β).
  1. Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε συνεδρίασή του θα χαρακτηρίσει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
  • Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 50/96.
  • Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης, υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

                        Οι εκπαιδευτικοί που θα χαρακτηριστούν υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα κληθούν από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. να υποβάλουν δήλωση, για να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά.

Β. Η τοποθέτηση

Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπ/κών θα γίνει ως εξής:

  • Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
  • Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν βελτίωση ή τοποθέτηση.
  • Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις, παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους.

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων μπορούν εφόσον το επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές οργανικές θέσεις.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων στα οποία διαπιστώθηκε υπεραριθμία να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς του σχολείου τους (να ειδοποιηθούν και οι αποσπασμένοι που ανήκουν οργανικά στο Σχολείο) εκείνου του κλάδου και της ειδικότητας στον οποίο διαπιστώθηκε υπεραριθμία.

Στους επισυναπτόμενους πίνακες

 1) τα κενά αναγράφονται με πρόσημο  αρνητικό  

 2) τα πλεονάσματα (υπεραριθμίες) εκφράζονται με θετικούς αριθμούς.

Εδώ οι σχετικοί πίνακες του Ν. Πρέβεζας κατά ομάδες σχολείων και σχολεία:

Επικαιροποίηση μορίων για τους εκπαιδευτικούς β΄ βάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Πρέβεζας

Διαπιστώνουμε ότι οι πίνακες μορίων που έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Δ.Δ.Ε. Ν. Πρέβεζας έχουν αλλαχθεί από τον Ιανουάριο που κοινοποιήθηκαν.
Για να διευκολύνουμε τον έλεγχο και την ορθή ενημέρωση των συναδέλφων, εκτός από τα υπάρχοντα σήμερα στοιχεία στον ιστοχώρο της Δ.Δ.Ε. μόρια για μετάθεση ή/και οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση, υπενθυμίζουμε πώς ανακοινώθηκαν επισήμως από τη Δ.Δ.Ε. Ν. Πρέβεζας τον περασμένο Ιανουάριο:

Παρακαλούμε τους συναδέλφους να μας ενημερώνουν για τυχόν αλλαγές που θα διαπιστώνουν, ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η διαφάνεια της διαδικασίας.

Μόρια εκπαιδευτικών τοποθετημένων στο Ν. Πρέβεζας

Για την ενημέρωση των συναδέλφων και την ορθή αξιολόγηση και έλεγχο όσων τους αφορούν, παραθέτουμε, ως συνδέσμους για υπολογιστικά φύλλα xls, τους πίνακες των μορίων των συναδέλφων στο Ν. Πρέβεζας που έχουν αιτηθεί μετάθεση ή/και μετακίνηση ή βελτίωση, όπως ανακοινώθηκαν επισήμως από τη Δ.Δ.Ε. Πρέβεζας.

Σχετικά, μπορεί κανείς να ανατρέχει στις ιστοσελίδες των Δ.Δ.Ε. ή στο αντίστοιχο άρθρο της ιστοσελίδας Alfavita, όπου καταχωρούνται αντίστοιχοι πίνακες και γι άλλους νομούς.

Αρέσει σε %d bloggers: