Απόφαση για τη «διδασκαλία β ξένης γλώσσας» στο δημοτικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

   ΤΜΗΜA A΄

—–

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Τ.Κ.-Πόλη:  151 80  Μαρούσι

Ιστοσελίδα:  http://www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος

Ρ. Γεωργακόπουλος

Τηλέφωνo : 210.34.43.605 & 3442243

   Να διατηρηθεί μέχριΒαθμός ασφαλείαςΜαρούσι  27 –  5 –  2011

Αριθ. Πρωτ.      Βαθμός Προτερ.

Φ. 12  / 518  /61284 /Γ1

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

ΘΕΜΑ : Διδασκαλία  ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία

 Έχοντας υπόψη:

 1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 167,τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188, τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
 2. Την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 24, του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167,τ.Α΄),«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις».
 3. Την παράγραφο 1, του άρθρου 10 , του Π.Δ 201/1998, (ΦΕΚ 161, τ. Α΄), «Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),
 5. Τις διατάξεις της με αριθμ. 1120/Η/7-1-2010 Απόφασης (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8-1-2010) περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»
 6. Τις με αριθμ. 7/2005 και 12/2006 Πράξεις του Τμήματος Πρωτοβάθμιας εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 1. Από το σχολικό έτος 2011-2012, η 2η ξένη γλώσσα, η οποία θα διδάσκεται για δύο ώρες την εβδομάδα, στις Ε΄ & Στ΄ τάξεις των  6/θεσίων και άνω δημοτικών σχολείων, καθώς και των σχολείων με ΕΑΕΠ, θα είναι μόνο μία, Γαλλική ή Γερμανική.
 2. Οι Δ/ντές των 6/θεσίων και άνω δημοτικών σχολείων, καθώς και των σχολείων  με ΕΑΕΠ οφείλουν να φροντίσουν ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές και οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών, οι οποίοι θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2011-2012 στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
 3. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2011-2012 στις Ε΄ & Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου θα συμπληρώσουν, μετά από ενημέρωσή τους δήλωση της γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και θα την καταθέσουν στο Δ/ντή του σχολείου τους έως 8 -6-2011.
 4. Οι Δ/ντές των σχολείων, αφού συγκεντρώσουν τις δηλώσεις προτίμησης, εισηγούνται στο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης τη γλώσσα, η οποία θα διδαχθεί στο σχολείο τους και την οποία, κατά πλειοψηφία, είχαν επιλέξει οι μαθητές και των δύο τάξεων του δημοτικού σχολείου.
 5. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Διευθυντών των Δημοτικών σχολείων και μεριμνώντας για την αναλογική κατανομή των γλωσσών στα σχολεία αρμοδιότητάς τους, θα προβούν έως την 24η Ιουνίου 2011 στην έκδοση της τελικής απόφασης διδασκαλίας της β΄ ξένης γλώσσας για τα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2011 – 2012 και για τα επόμενα σχολικά έτη.
 6. Για την επιλογή της γλώσσας ενημερώνονται εγγράφως τόσο ο Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπ/σης, ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 05 ή ΠΕ 07 όσο και οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου.
 7. Η αξιολόγηση των  μαθητών της Στ΄ τάξης που είχαν διδαχθεί στην Ε΄ τάξη το σχολικό έτος 2010-2011 2η ξένη γλώσσα διαφορετική από αυτήν που θα επιλεγεί, μπορούν εφόσον το δηλώσουν οι γονείς και κηδεμόνες τους, να μην αξιολογηθούν, αλλά υποχρεωτικά θα παρακολουθούν τη διδασκαλία του μαθήματος.

Από την εφαρμογή της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, η παρ. 5 «Δημιουργία Τμημάτων διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας» της με Αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ.1139  τ. Β΄) και η παρ. 3 «Δημιουργία Τμημάτων 2ης ξένης γλώσσας» της με Αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ. 804 τ. Β΄)  Υ.Α., παύουν να ισχύουν.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Εσωτ. Διανομή

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αν. Υπουργού
3. Γραφείο κ. Υφυπουργού
4.  Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
5.  Γραφείο κ. Ειδ. Γραμματέα Π.Ε. & Δ.Ε.
6.  Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε.
7.  Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

   ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ: Για την απαίτηση δήλωσης περιουσιακών στοιχείων

Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 2
Τ.Κ. 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
e-mail: elme.prevezas.1976@gmail.com

Θέμα: Συμπλήρωση Δήλωσης Περουσιακής Κατάστασης

Συνάδελφοι,

  το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ, ανταποκρινόμενο στις προτροπές των συναδέλφων  και με αφορμή το θέμα: «Δήλωση περιουσιακής κατάστασης», ενημερώθηκε σχετικά και σας προτείνει να αναφέρετε εγγράφως στην υπηρεσία  ότι τα περιουσιακά σας στοιχεία είναι αυτά που έχουν δηλωθεί και είναι καταγεγραμμένα στην αρμόδια Οικονομική Εφορία (εδώ κείμενο και υπεύθυνη δήλωση).

Οι συνάδελφοι θα έχουν την πλήρη συνδικαλιστική και νομική κάλυψη της ΟΛΜΕ όσο και της ΑΔΕΔΥ σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Σας ενημερώνουμε, επιπλέον, ότι η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα του ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρέβεζας

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

Απόστολος Κατσανάκης                                      Αθανάσιος Στράντζαλος

Ολόκληρη η χθεσινή (συν;)ομιλία της Υπουργού ΠΔΒΜ & Θ στη ΝΕΤ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τη ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΛΜΕ Πρέβεζας
Διοικητικό Συμβούλιο

27 Μαΐου 2011

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

  σας ενημερώνουμε ότι, μετά από σχετικές παραινέσεις συναδέλφων, τα μέλη του ΔΣ της ΕΛΜΕ Πρέβεζας επικοινώνησαν με μέλη του ΔΣ της ΟΛΜΕ σχετικά με τη ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ που ζητήθηκε από τη ΔΔΕ έως 30 Μαΐου 2011.

Αναμένουμε – με επείγουσες διαδικασίες, όπως επιβάλλουν τα χρονικά περιθώρια – την απάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ σήμερα ή μέσα στο ΣαββατοΚύριακο.

Σας καλούμε να ενημερώνεστε συνεχώς από το blog μας!

Ερώτηση στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις στα σχολεία μας της Πρέβεζας, της Φιλιππιάδας, του Μεσοποτάμου, του Γοργόμυλου και της Παναγιάς

Όπως μας ενημέρωσαν από τον ΣΥΡΙΖΑ Ν. Πρέβεζας, σε συνέχεια της συνάντησης εκπροσώπων της ΕΛΜΕ Πρέβεζας, με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Α. Κατσανάκη, με εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Πρέβεζας, ενημερώθηκαν τα σχετικά όργανα του κόμματος, οπότε και κατατέθηκε, με ημερομηνία 25 Μαΐου 2011, η παρακάτω σχετική Ερώτηση του Προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Α. Τσίπρα και του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλη προς την Υπουργό ΠΔΒΜ & Θ, κα Διαμαντοπούλου:

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ  25-5-2011

Θέμα: Οι συγχωνεύσεις των εκπαιδευτικών μονάδων  στο Νομό Πρέβεζας

Η κυβέρνηση με τη συμμαχία των προθύμων, προωθεί την ακόμη πιο ταξική λειτουργία των σχολείων, την κατηγοριοποίησή τους, βάζοντας στην κορυφή τα «πρότυπα», για τους «αρίστους» και κάτω-κάτω τη μεγάλη μάζα των υποχρηματοδοτούμενων, ανοίγοντας απροκάλυπτα το χώρο στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα.

Το ίδιο σχέδιο προωθείται και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την κατάργηση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας κλπ, όπου οι φοιτητές μετά την αποφοίτηση τους δεν θα έχουν ουσιαστικά ενιαίο πτυχίο αλλά πιστωτικές μονάδες γνώσης για να είναι έτσι εύκολα χειραγωγήσιμοι στην αγορά εργασίας.

Στόχος της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της παιδείας είναι πολυπληθή σχολεία, με Δ/ντές μάνατζερ, που δεν θα παρέχουν ολοκληρωμένη γνώση στους μαθητές, αλλά δεξιότητες.

Η  κυβέρνηση αρχίζει από τις συγχωνεύσεις για να εφαρμόσει την πολιτική της που δεν είναι άλλη από το ξήλωμα των κοινωνικών δικαιωμάτων της δωρεάν Παιδείας, όπως αντίστοιχα δρομολογείται η ίδια διαδικασία στην Υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση  κλπ, με απώτερο στόχο την ιδιωτικοποίησή τους, σύμφωνα και με το πνεύμα του Μνημονίου.

Οι συγχωνεύσεις στο Νομό Πρέβεζας ανέρχονται στο 37% των υπαρχόντων σχολείων, κάτι που τοποθετεί το Νομό αρνητικό πρωταθλητή στην Ήπειρο και ίσως 2ο ή 3ο Πανελλαδικά.

Στους  Δήμους του πρώην Νομού Πρέβεζας οι συγχωνεύσεις άγγιξαν 9 από τα 24 σχολεία ΔΕ, ενάντια στην – ομόφωνα εκπεφρασμένη – γνώμη κι άποψη 15-μελών συμβουλίων μαθητών, Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, Συλλόγων Διδασκόντων, Γενικών Συνελεύσεων της ΕΛΜΕ Πρέβεζας, Δημοτικών Συμβουλίων και άλλων Τοπικών Φορέων.

Η ΕΛΜΕ κατηγορεί α) την Πρ/μένη β΄θμιας Εκπαίδευσης για υπερβάλλοντα ζήλο και μεθόδευση αναφορικά με τους αριθμούς των μαθητών και β) το Υπουργείο για εμπαιγμό, καθώς ενώ είχαν προφορική δέσμευση, ότι δε θα προχωρήσει συγχώνευση 2ου & 3ου Γυμνασίου Πρέβεζας και 1ου και 2ου Φιλιππιάδας, τελικά τους κορόιδεψαν.

Ερωτάται η κ. Υπουργός

 1. Ποιες συγχωνεύσεις-καταργήσεις έχουν  προγραμματισθεί από  το Υπουργείο Παιδείας για το νομό Πρέβεζας;
 2. Με ποια κριτήρια  και μελέτες θα προβεί το Υπουργείο σ’ αυτές  τις συγχωνεύσεις-καταργήσεις;
 3. Θα σεβαστείτε την ομόφωνα εκφρασμένη θέση  της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας των σχολείων αυτών που αντιτίθενται στις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις;
 4. Θα  υπάρξει  ουσιαστικός   διάλογος για τις  ανάγκες της Παιδείας λαμβάνοντας υπόψη  τα παιδαγωγικά κριτήρια και τις απόψεις των τοπικών φορέων;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ

Παρουσίαση του Τεχνολογικού Λυκείου και βασικά χαρακτηριστικά από το ΥΠΔΒΜ & Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
E-mail: press@minedu.gov.gr

Δελτίο Τύπου

26/05/2011

Παρουσίαση του Τεχνολογικού Λυκείου

 Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, παρουσίασε σήμερα, 26/05/2011, την πρόταση του Υπουργείου για το Τεχνολογικό Λύκειο.

Άννα Διαμαντοπούλου:

Υπάρχουν κατηγορίες πανεπιστημιακών σχολών που είναι, πλέον, υπερκορεσμένες. Αυτό οδηγεί πολλούς νέους στο δράμα της ανεργίας.

Τις τελευταίες 10ετίες υποτιμήσαμε και υποβαθμίσαμε την τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε ένα άλμα, που θα καταστήσει το Τεχνολογικό Λύκειο τη ναυαρχίδα για την επαγγελματική αναδιάταξη, που είναι αναγκαία για την αγορά εργασίας.

Στόχος του Τεχνολογικού Λυκείου είναι οι τεχνικό-επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες και η πιστοποίησή τους. Τα παιδιά που το επιλέγουν είναι γιατί θέλουν να γίνουν επαγγελματίες. Την επόμενη ημέρα που τελειώνει κάποιος το Τεχνολογικό Λύκειο θα έχει επαγγελματικά δικαιώματα.

Εύη Χριστοφιλοπούλου:

Θέλουμε το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο να είναι ουσιαστικά- και όχι μονό τυπικά- ισάξιο και ισότιμο με το Γενικό Λύκειο. Επενδύουμε στο μέλλον της χώρας.

Δεν χρειαζόμαστε μόνο επιστήμονες. Θέλουμε και εξειδικευμένους και καταρτισμένους επαγγελματίες- τεχνίτες που να μιλούν τη γλωσσά μας, να έχουν μαθηματική αντίληψη, ψηφιακή ικανότητα, πρωτοβουλία, πολιτισμική συνείδηση  και να αναπτύσσουν την ιδιότητα του πολίτη. Αυτά που ονομάζονται ‘’δεξιότητες και ικανότητες κλειδιά’’ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η δύναμη της πρότασης μας είναι η στόχευση στην εξειδίκευση.

Σύμφωνα με τη νέα πρόταση του Υπουργείου:

 • Μετά από την αξιολόγηση εφαρμογής του, καταργείται ο διαχωρισμός της Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, ο οποίος  προκάλεσε σύγχυση σε γονείς και μαθητές. Ιδιαίτερα στις ΕΠΑΣ η απουσία μαθημάτων γενικής παιδείας και η αφαίρεση από τους αποφοίτους της προοπτικής συνέχισης των σπουδών τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προκάλεσε συρρίκνωση του μαθητικού δυναμικού.
 • Δημιουργείται ένας ενιαίος τύπος Τεχνολογικού Λυκείου σε συνδυασμό με την προώθηση νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλες τις ειδικότητες.
 • Στόχος του Τεχνολογικού Λυκείου είναι η απόκτηση επαρκών τεχνικών-επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για όσους μαθητές επιθυμούν επαγγελματική ανέλιξη μέσω περαιτέρω σπουδών.
 •  Το Τεχνολογικό Λύκειο  έχει διάρκεια 3+1 έτη,   καθώς Ιδρύονται Τμήματα Ειδίκευσης Τεχνικής και Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης (Ε.Τ.Ε.Ε)  εντός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και ενταγμένα στην λειτουργία του Τεχνολογικού Λυκείου , διάρκειας ενός (1) έτους.
 • Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ειδίκευσης Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Τ.Ε.Ε.) θα αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας επιπέδου προσόντων 3. Βάσει της οδηγίας 36/2005 ΕΚ, το πτυχίο επιπέδου 3  μπορεί να απονέμεται μόνο σε αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιων τμημάτων που ήδη  κατέχουν τίτλους σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Οι ειδικότητες του Τεχνολογικού Λυκείου προσδιορίζονται κυρίως με βάση τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας σε συνεργασία με τα παραγωγικά Υπουργεία, τις ανάγκες του παραγωγικού περιβάλλοντος και τις ανάγκες απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.
 • Τα προγράμματα σπουδών βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα και είναι συμβατά με τα εθνικά πρότυπα «Επαγγελματικών Περιγραμμάτων».
 • Τα προγράμματα σπουδών είναι επίσης προσαρμοσμένα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών μονάδων.
 • Δεν υπάρχουν φραγμοί στις μετακινήσεις ή εγγραφές αποφοίτων από ένα σχολείο στο άλλο ή στην εσωτερική μετακίνηση, εφόσον εξασφαλίζονται τα «εκπαιδευτικά ελάχιστα».
 • Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  σε αντικείμενα των ειδικοτήτων τους καθώς και σε θέματα σχολικής αποτυχίας και μαθητικής διαρροής.
 • Ιδρύονται και λειτουργούν Πειραματικά Τεχνολογικά Λύκεια.
 • Ενισχύονται οι δομές Διοίκησης του Τεχνολογικού Λυκείου.
 • Προσαρμόζεται το πρόγραμμα των Εσπερινών Τεχνολογικών Λυκείων, με τετραετή διάρκεια, όπως ισχύει και σήμερα.
 • Το Τεχνολογικό Λύκειο μετατρέπεται σε ένα τοπικό κέντρο παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων, προσφέροντας εναλλακτικές διαδρομές, προσαρμοζόμενες στις δυνατότητες και τους στόχους των μαθητών. Σήμερα πλέον είναι αναγκαίο, όσο ποτέ άλλοτε, να συνδεθεί η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση με την κοινωνία και να υποστηριχθεί η επαγγελματική κινητικότητα μέσω της σύνδεσης της με τη Δια Βίου Μάθηση.
 • Αναμορφώνεται η Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση, για την οποία θα ακολουθήσει ξεχωριστή πρόταση.

Τεχνολογικό Λύκειο:

1. Σε τι διαφέρει το Τεχνολογικό Λύκειο από το ΕΠΑ.Λ;

Ενσωματώνει τα ΕΠΑ.Λ και τις ΕΠΑ.Σ σε μια ενιαία δομή.
Εξασφαλίζεται η απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων με την αύξηση των ωρών διδασκαλίας των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων της κάθε ειδικότητας σε 2146 ώρες (με 3 +1 έτη), από 1189 ώρες που είναι στα ΕΠΑ.Λ.
Εκσυγχρονίζονται τα προγράμματα σπουδών και προσαρμόζονται στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων. Παράλληλα εισάγεται ο θεσμός της ερευνητικής εργασίας και της δραστηριότητας, οι οποίες είναι εκπαιδευτικές διαδικασίες που αυξάνουν την αυτενέργεια των μαθητών, τους παροτρύνουν στη ανάληψη πρωτοβουλιών, ενισχύουν τη συνεργασία και προάγουν το ομαδικό πνεύμα.
Θεσμοθετείται η πρακτική άσκηση στο τρίτο έτος και στο τέταρτο έτος. Εκτός από την πρακτική άσκηση, παρέχεται και η δυνατότητα πραγματοποίησης μαθητείας. Η εφαρμογή των θεσμών της πρακτικής άσκησης  και της μαθητείας θα γίνεται με τρόπο ευέλικτο, ώστε να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες της κάθε περιοχής, σε συνεργασία με τους επαγγελματικούς φορείς.
Στους μαθητές που έχουν μαθησιακά κενά από προηγούμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες, προσφέρεται μια δεύτερη ευκαιρία με την εισαγωγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α’ και Β’ τάξης, Μαθημάτων Υποστήριξης, στην Ελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά.
Παρέχονται στους μαθητές δύο επίπεδα προσόντων. Επίπεδο 2 στο τέλος της τριετίας και επίπεδο 3 στο τέλος του τέταρτου έτους.
Οι εξετάσεις πιστοποίησης ενισχύουν την αξιοπιστία του συστήματος.
Στη Γ’ τάξη εισάγεται ένα νέο μάθημα με τίτλο «Επαγγελματικό Περιβάλλον και Σύνδεση με την Εργασία», που προετοιμάζει τους μαθητές, της κάθε ειδικότητας, για την αντιμετώπιση των ξεχωριστών συνθηκών εργασίας που θα συναντήσουν.

2. Πώς ο μαθητής θα αποφασίσει για τον τομέα που θα ακολουθήσει στη Β΄ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου;

Στην Α΄ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου θα υπάρχουν μαθήματα επιλογής/προσανατολισμού, που θα είναι αντίστοιχα των τομέων που θα λειτουργούν στη Β΄ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου.
Ο μαθητής θα επιλέγει δύο από τα μαθήματα αυτά και θα αποφασίζει αν τελικά τον ενδιαφέρουν οι αντίστοιχοι τομείς.

3. Αν ένας μαθητής αλλάξει γνώμη προαγόμενος από την Α’ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου μπορεί να συνεχίσει στο Νέο Λύκειο;

Η  ύπαρξη μιας πρώτης τάξης με σχεδόν κοινά μαθήματα, στο Νέο Λύκειο και στο Τεχνολογικό Λύκειο, ευνοεί τους μαθητές που δεν έχουν ακόμα αποφασίσει για την εκπαιδευτική τους πορεία και διευκολύνει την κινητικότητα των μαθητών μεταξύ Νέου Λυκείου και Τεχνολογικού Λυκείου. Άρα στην Α’ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου οι ώρες των μαθημάτων κατεύθυνσης θα είναι περιορισμένες και ένας μαθητής μπορεί να συνεχίσει κανονικά τη μαθητική διαδρομή του στο Νέο Λύκειο.

4. Πόσα χρόνια διαρκούν οι σπουδές στο Τεχνολογικό Λύκειο;

Οι σπουδές διαρκούν 3 + 1 έτη (το ένα κατ’ επιλογήν ανάλογα με τα επαγγελματικά προσόντα).

5. Τίτλοι σπουδών

Ο απόφοιτος της Γ’ Τεχνολογικού Λυκείου θα αποκτά Απολυτήριο Τεχνολογικού Λυκείου και Πτυχίο επιπέδου προσόντων 2 σύμφωνα με την οδηγία 36/2005, όπως ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ 38/2010.
Ο απόφοιτος του Τμήματος Ειδίκευσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα αποκτά, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης, Πτυχίο επιπέδου προσόντων 3 σύμφωνα με την οδηγία 36/2005 όπως ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ 38/2010.

6. Γιατί χρειάζεται το τέταρτο έτος;

Το τέταρτο έτος εξασφαλίζει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, έτσι όπως περιγράφονται από τα αντίστοιχα επίπεδα προσόντων, με δεδομένο ότι στην Α’ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου (όπως συμβαίνει και στα ΕΠΑ.Λ) δεν διδάσκονται μαθήματα τομέα ή ειδικότητας.
Το τέταρτο έτος δεν είναι έτος κατάρτισης ή εξειδίκευσης, αλλά έτος ολοκλήρωσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

7. Ποιος είναι ο σκοπός του τμήματος «Γενικής Παιδείας», στη Γ’ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου;

Το Τεχνολογικό Λύκειο είναι ένα σχολείο χωρίς φραγμούς σε εκπαιδευτικές διαδρομές. Για τους μαθητές  που διαφοροποιούν τους στόχους τους κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Τεχνολογικό Λύκειο, το τμήμα «Γενικής Παιδείας» προσφέρει μια εναλλακτική διαδρομή για τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι.
Το τμήμα «Γενικής Παιδείας» μπορούν να το επιλέξουν όσοι μαθητές προάγονται από τη Β’ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου, στη Γ’ τάξη και επιθυμούν να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Σε αυτό το τμήμα διδάσκονται τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και οι απόφοιτοι του τμήματος παίρνουν Απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο με αυτό του Γενικού Λυκείου.
Όσοι μαθητές επιλέξουν το τμήμα αυτό, θα έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικής προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ με τα σημερινά δεδομένα, τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών που εισάγονται από τα ΕΠΑ.Λ στα πανεπιστήμια είναι εξαιρετικά μικρά.

8. Πώς θα γίνεται η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση;

Η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι η βασική προτεραιότητα του Τεχνολογικού Λυκείου. Παρ’ όλα αυτά, η εκπαιδευτικές διαδρομές για τους αποφοίτους του Τεχνολογικού Λυκείου κρατιούνται ανοιχτές. Έτσι, όποιος τελειώνει την Γ’ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου, θα έχει πρόσβαση στα ΤΕΙ συμμετέχοντας σε ειδικές εξετάσεις.
Επίσης όποιος τελειώνει το 4ο έτος και εφόσον έχει επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα έχει πρόσβαση στα ΤΕΙ, χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, με κριτήρια που θα οριστούν από το Υπουργείο Παιδείας και τα ΤΕΙ.
Και στις δύο περιπτώσεις, οι επιτυχόντες θα εισάγονται σε Τμήματα Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα του τομέα της ειδικότητάς τους.

9. Τι θα γίνει με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τεχνολογικού Λυκείου;

Μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας θα είναι η εξασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των αποφοίτων του  Τεχνολογικού Λυκείου.
Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει και η προσαρμογή των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία,  στα νέα δεδομένα της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Το 4ο έτος εξασφαλίζει ανώτερο επαγγελματικό επίπεδο σύμφωνα με την οδηγία 36/2005. Αυτό σημαίνει ότι εξασφαλίζεται και αντίστοιχη ρύθμιση σε όσες ειδικότητες έχουν ήδη ρυθμισμένα επαγγελματικά δικαιώματα, ή θα εξασφαλιστεί σε όσες ειδικότητες καθοριστούν μετά την υποχρέωση  που θα εισάγει ο νέος νόμος. Ένα χρόνο μετά την πλήρη εφαρμογή του συστήματος θα υπάρχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Ένα παράδειγμα εφαρμογής αυτής της επαγγελματικής ιεράρχησης.

Μία από τις άδειες που παίρνει ο απόφοιτος ηλεκτρολόγος από το Γ΄ έτος του Τεχνολογικού Λυκείου είναι αυτή του «Ηλεκτροτεχνίτη Εγκαταστάσεων Εργοστασίων και Ηλεκτροκινητήρων» (Ηλεκτροτεχνίτης Γ΄ ειδικότητας). Μετά από προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις μπορεί να πάρει την άδεια Αρχιτεχνίτη στο ίδιο είδος εγκαταστάσεων. Ο απόφοιτος του Δ’ έτους, χωρίς να θέλουμε να προκαταλάβουμε τις ρυθμίσεις, θα μπορεί ενδεχομένως να πάρει την άδεια του Αρχιτεχνίτη με προϋπηρεσία π.χ. 100 ημερών εργασίας ή και κατευθείαν του Αρχιτεχνίτη εφόσον η πιστοποίηση έχει εστιαστεί και ελέγχει το συγκεκριμένο επαγγελματικό επίπεδο.

10. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.)

Ναι, θα συνεχίσουν να λειτουργούν και να παρέχουν την απαιτούμενη εργαστηριακή εκπαίδευση.
Η χρήση όμως των σχολικών εργαστηρίων θα είναι ευρύτερη, τόσο από την εκπαιδευτική κοινότητα, όσο και από την τοπική κοινωνία.

Κάλεσμα από την ΟΛΜΕ: ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ!

Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382
www.olme.gr
email: olme@otenet.gr

Αθήνα, 25/5/2011

ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ!

Τα νέα αντιλαϊκά μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση χειροτερεύουν δραματικά τη ζωή όλων των εργαζομένων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Φορτώνουν όλη την κρίση στις πλάτες των εργαζομένων, κόβουν κάθε δικαίωμα στη ζωή σε μας και τα παιδιά μας. Φέρνουν ένα νέο εργασιακό Μεσαίωνα.

Με τα νέα μέτρα, τις μειωμένες έως μηδενικές προσλήψεις εκπαιδευτικών, τις περικοπές των κονδυλίων, το δημόσιο σχολείο ουσιαστικά δεν θα λειτουργεί και θα επιταχυνθεί η πολιτική της διαφοροποίησης της εκπαίδευσης από σχολείο σε σχολείο, από δήμο σε δήμο. Οι χορηγοί θα αναλάβουν κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο σχολείο θα εκφραστούν οι ταξικοί διαχωρισμοί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση.

Η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων έχει αποφασιστεί και αναζητούνε τρόπους εφαρμογής της. Το νέο μισθολόγιο οδηγεί σε νέα περικοπή των ήδη χαμηλών μισθών στον κλάδο μας. Επιβάλλουν νέους φόρους. Ο ΦΠΑ και σε είδη πρώτης ανάγκης όπως η διατροφή θα πάει στο 23%.

Καρατομούν επιπλέον τα επικουρικά, το ΕΦΑΠΑΞ. Αυξάνουν τις ασφαλιστικές εισφορές στα Ταμεία, ενώ την ίδια ώρα μειώνουν τις εργοδοτικές εισφορές!!!

Κόβουν φάρμακα και ιατρικές εξετάσεις.

Φέρνουν πάνω από 200 χιλιάδες απολύσεις μέχρι το 2013 στο δημόσιο, με τις μετατάξεις, τις συγχωνεύσεις σχολείων, καταργήσεις οργανικών θέσεων, απειλείται το ίδιο το δικαίωμα της εργασίας.

Με το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο και την αύξηση του ωραρίου εργασίας επεκτείνουν τον εργασιακό χρόνο, εντατικοποιούν την εργασία, σπέρνουν την ανεργία. Οδηγούν τους εργαζόμενους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη φτώχεια.

Αποκρατικοποιούν – ιδιωτικοποιούν όσες επιχειρήσεις έμειναν ακόμα στην ιδιοκτησία του Κράτους. Η εξέλιξη αυτή θα ανεβάσει κατακόρυφα τα τιμολόγια και το κόστος ζωής.

Κυβέρνηση, ΕΕ και Τρόικα τρομοκρατούν – εκβιάζουν το λαό ότι δήθεν τα μέτρα είναι μονόδρομος για τη σωτηρία της χώρας.

Με τα νέα μέτρα θέλουν πρώτα να κατεβάσουν τους μισθούς και τα μεροκάματα στα επίπεδα της Ινδίας και Κίνας και μετά να κάνουν επενδύσεις ώστε να κερδίζουν περισσότερα.

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής δεν υπάρχει ούτε μέλλον, ούτε φιλολαϊκή προοπτική. Οι θυσίες που μας καλούν να κάνουμε είναι χωρίς αντίκρυσμα, χωρίς τελειωμό. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για την καπιταλιστική κρίση. Το χρέος είναι παράνομο. Δεν το αναγνωρίζουμε.

Να μην δώσουμε άλλο χρόνο στην κυβέρνηση και τους συμμάχους της. Η διέξοδος βρίσκεται στη συλλογική πάλη για την ανατροπή των μέτρων. Με κοινωνική συμμαχία – με μέτωπο απαντάμε στο δικό τους Μαύρο Μέτωπο Κυβέρνησης – Πλουτοκρατίας – ΕΕ – Τρόικας.

Χρέος όλου του συνδικαλιστικού κινήματος είναι η οργάνωση και η ανάπτυξη μαζικών αγώνων άμεσα και χωρίς καθυστέρηση. Αγώνες που θα δίνουν την προοπτική ή θα ανοίγουν την προοπτική για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.

• ΑΜΕΣΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

• ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ

• ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΕ – ΔΝΤ

• ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 4/6/11

ΑΘΗΝΑ: 11 π.μ. ΠΛΑΤ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

ΠΥΣΔΕ Ν. Πρέβεζας: Κενά και Πλεονάσματα ανά περιοχή και σχολείο μετά τις μεταθέσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη , Περιοχή Νοσοκομείου, 48100 Πρέβεζα
Ιστοσελίδα:http://dide.pre.sch.gr
E-mail: mail@dide.pre.sch
Τμήμα: Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Πληροφορίες: Αμούτσα Αναστασία
Τηλ.: 2682027861 – 2682024135
Fax: 2682089792

Πρέβεζα 23-5-2011

Αρ. Πρωτ. 2826

ΠΡΟΣ: Τα σχολεία του Νομού

ΘΕΜΑ: «Υπολογισμός Κενών και Πλεονασμάτων ανά περιοχή και σχολείο μετά τις μεταθέσεις»

            Σας αποστέλλουμε τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων που καταρτίστηκαν  με την αριθμ. 8/19-5-2011 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  Ν. Πρέβεζας ανά περιοχή, σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα για το σχολικό έτος 2011-2012 με βάση την πρώτη ανάθεση μαθημάτων  (σχετ. 119052/Γ2/17-9-2008, 118842/Γ2/17-9-2009, 3508/Δ2/14-1-2010 εγκύκλιοι του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ.) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3848/2010.

            Επισημαίνουμε ότι τα οργανικά κενά και οι υπεραριθμίες-πλεονάσματα υπολογίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων και τα λειτουργούντα τμήματα κατά το τρέχον σχολικό έτος.

            Αν ο αριθμός των τμημάτων διαφοροποιηθεί με την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα διαφοροποιηθούν τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα.

            Πριν από τις τοποθετήσεις οποιασδήποτε κατηγορίας θα προηγηθεί η ρύθμιση υπεραριθμιών σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α/8-5-1996) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94 α/22-5-1997) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 269/2000 (ΦΕΚ 221Α/13-10-2000).

Α. Κρίση υπεραρίθμων

 1. Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, έως και την Παρασκευή 27/5/2011, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
 2. Στις περιπτώσεις συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται (Π.Δ. 50/96 άρθρο 14 παρ. 1β).
 1. Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε συνεδρίασή του θα χαρακτηρίσει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
 • Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 50/96.
 • Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης, υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

                        Οι εκπαιδευτικοί που θα χαρακτηριστούν υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα κληθούν από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. να υποβάλουν δήλωση, για να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά.

Β. Η τοποθέτηση

Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπ/κών θα γίνει ως εξής:

 • Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
 • Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν βελτίωση ή τοποθέτηση.
 • Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις, παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους.

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων μπορούν εφόσον το επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές οργανικές θέσεις.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων στα οποία διαπιστώθηκε υπεραριθμία να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς του σχολείου τους (να ειδοποιηθούν και οι αποσπασμένοι που ανήκουν οργανικά στο Σχολείο) εκείνου του κλάδου και της ειδικότητας στον οποίο διαπιστώθηκε υπεραριθμία.

Στους επισυναπτόμενους πίνακες

 1) τα κενά αναγράφονται με πρόσημο  αρνητικό  

 2) τα πλεονάσματα (υπεραριθμίες) εκφράζονται με θετικούς αριθμούς.

Εδώ οι σχετικοί πίνακες του Ν. Πρέβεζας κατά ομάδες σχολείων και σχολεία:

Έρευνα για την υφιστάμενη κατάσταση στα ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ από το ΥΠΔΒΜ & Θ

Δελτίο Τύπου

22/05/2011
 

Έρευνα για την υφιστάμενη κατάσταση στα ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ

 Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, δίνει στη δημοσιότητα τα βασικά συμπεράσματα έρευνας για τα ΕΠΑΛ–ΕΠΑΣ.

Το Υπουργείο Παιδείας εκπόνησε, για πρώτη φορά, μελέτη σχετικά με την «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών και παρεμβάσεων του Υπουργείου, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

Η πράξη υλοποιήθηκε από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και  Διά Βίου Μάθηση 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Για να δείτε την έρευνα πατήστε εδώ.

Για την ανάλυση της έρευνας πατήστε εδώ.

Δελτίο τύπου των επιστημονικών ενώσεων Γερμανικής – Γαλλικής για τη συνάντηση με την Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κα. Χρύσα Αράπογλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση με την Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ κα. Χρύσα Αράπογλου, είχαν σήμερα 21-05-2011 στη Θεσσαλονίκη, εκπρόσωποι των επιστημονικών ενώσεων Γερμανικής και Γαλλικής Φιλολογίας.

Από το ΔΣ του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου στη συνάντηση συμμετείχε η κα. Βάσω Βαταμίδου-Μαρασλίδου και από το ΔΣ του Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. ο Πρόεδρος κ. Πάκης Σλίμπας, η Γραμματέας κα. Αναστασία Περιστεργιανού και η Ταμίας κα. Δέσποινα Μακρίδου.

Στη μία ώρα που διήρκεσε η συνάντηση έγινε ευρύτατη συζήτηση για το εκπαιδευτικό σύστημα συνολικά και τις θέσεις των επιστημονικών ενώσεων, ιδιαίτερα για το «Νέο Λύκειο» και για το θέμα που άνοιξε με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Παιδείας ΔΒΜΘ κα. Εύης Χριστοφιλοπούλου για τη διάκριση των Γυμνασίων της χώρας σε «Γαλλόφωνα» και «Γερμανόφωνα» στη σύσκεψη εργασίας των επιστημονικών ενώσεων Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας με την κα. Χριστοφιλοπούλου την Τετάρτη 11-05-2011 στην Αθήνα.

Για το θέμα του «Νέου Λυκείου» και τις πρακτικές συνέπειες της πρότασης για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών, όπως περιλαμβάνονται στην πρόταση του ΥΠΔΒΜΘ, τονίστηκε στην κα. Αράπογλου πως ουσιαστικά η διδασκαλία και των τριών Ξένων Γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) θα περιοριστεί σε ένα τρίωρο μόνο στην Α Λυκείου, γεγονός που θα οδηγήσει στη δημιουργία «γνωστικού χάσματος» ανάμεσα στο Γυμνάσιο και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Αναλυτικά εξετάστηκε η πρόταση της κα. Χριστοφιλοπούλου για τη διάκριση των Γυμνασίων της χώρας σε «Γαλλόφωνα» και «Γερμανόφωνα» και ζητήθηκε η συνδρομή της Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κα. Χρύσας Αράπογλου, ώστε να μην προχωρήσει τελικά η Πολιτεία σε μια τέτοια ρύθμιση αφού:

α) Λειτουργεί ως κριτήριο διάκρισης ή και «γκετοποίησης» των σχολείων,

β) επηρεάζει την κοινωνική αυτό-εικόνα και απόδοση σχολικών μονάδων, μαθητών και εκπαιδευτικών,

γ) φέρνει στην επιφάνεια θέματα σχετικά με «αναγκαστική επικίνδυνη μετακίνηση μικρών μαθητών», κυρίως σε μεγάλες πόλεις και/ ή ευαίσθητες κοινωνικά συνοικίες,

δ) προϋποθέτει την κατάργηση της χωροταξικής κατανομής των μαθητών/τριων στα σχολεία ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους, γεγονός που θα επισύρει αντιπαραθέσεις και αντιπαλότητες ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς αλλά και στα σχολεία και θα επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία τους. Η επιλογή του Γυμνασίου σύμφωνα με την β΄ διδασκόμενη γλώσσα, δεδομένου του διαφορετικού αριθμού των μαθητών/τριων, θα επηρεάσει και το συνολικό αριθμό του μαθητικού δυναμικού κάθε σχολείου και το συνολικό αριθμό των τμημάτων και θα δημιουργήσει υπεραριθμίες ή ελλείψεις και στις άλλες ειδικότητες, ενώ, επιπλέον,

ε) σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της κας. Αράπογλου, ο αριθμός των μονίμων εκπαιδευτικών Γερμανικής (ΠΕ07) και Γαλλικής (ΠΕ05) Φιλολογίας είναι υπεραρκετός, ώστε η παράλληλη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σε κάθε Γυμνάσιο της χώρας να συνεχίσει να προσφέρεται ως δυνατότητα, όπως συμβαίνει εξάλλου και σήμερα σε όλη τη χώρα [*].

_____________________________

[*]Σημείωση των αντιγραφέων: στην Πρέβεζα συμβαίνει κάτι τέτοιο; Με δεδομένο τον αριθμό πλεοναζόντων, π.χ., αλλά όχι μόνο, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, γιατί όχι;

Αρέσει σε %d bloggers: